Darmowa dostawa od 499,00 zł

Regulamin Sklepu Enerzon

 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ENERZON;
  5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.enerzon.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Enerzon Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: sklep.enerzon.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Sklep internetowy, działający pod adresem: sklep.enerzon.pl, prowadzony jest przez przez firmę ENERZON Sp. z o.o. z siedzibą w Chotomowie przy ul. Pogodnej 16, 05-123, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000502589, NIP 118-209-74-47, REGON 147146534.
  3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Enerzon Sp. o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.
  5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.enerzon.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  2. Klient zobowiązany jest do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową sklep.enerzon.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   3. wybranej metody płatności,
   4. wybranego sposobu dostawy,
   5. czasu dostawy,
  6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
  7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Enerzon Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną […], zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku zamówienia, które ma zostać zrealizowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, należy uzgodnić indywidualne warunki dostawy, przed Zamówieniem Towaru w sklepie.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską firmy DPD, DHL, GEIS lub do paczkomatów Inpost. Koszty dostawy podane są na stronie https://sklep.enerzon.pl/pol-delivery.html. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
  3. Termin realizacji wysyłki towaru wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Wyjątek stanowią zamówienia z wysyłką zagraniczną i/lub na artykuły aktualnie niedostępne w Sklepie i dostępne na zamówienie. Termin realizacji podany jest na karcie towaru w sklepie.
 6. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
   1. przelewem na numer konta bankowego 44 1050 1012 1000 0091 4595 2496,
   2. płatnością za pośrednictwem Przelewy24, imoje.
   3. za pobraniem, czyli przy odbiorze towaru od kuriera gotówką lub kartą (o ile kurier ma możliwość przyjęcia płatności za pomocą terminala i zamówienie dotyczy wyłącznie wysyłki krajowej). Nie dotyczy towarów oznaczonych jako w przedsprzedaży oraz zamówień powyżej 10000 pln.
   4. na raty w banku Credit Agricole, PNB Paribas i Santander
 7. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Klientowi, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, przysługuje 30 dniowy termin do odstąpienia od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas drogą elektroniczną, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu należy Wypełnić formularz zwrotu towaru .
  3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. Skutki odstąpienia od umowy
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności za koszt rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymamy zwracany towar. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  2. Towar należy odesłać odpowiednio zabezpieczony, w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jej zawartością, na adres: Enerzon Sp. z o.o. ul. Pogodna 16 05-123 Chotomów ,niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z uszkodzenia lub z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 9. Reklamacje dotyczące Towarów
  1. Enerzon Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy zgłaszać: kierować na adres sklep@enerzon.pl.
  3. W przypadku towarów zakupionych po 14.06.2022 poprzez wypełnienie formularza reklamacji towaru .

   W przypadku Towarów zakupionych przed 14.06.2022 wyslij email na sklep@enerzon.pl z opisem usterki.

  4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  5. Gwarancji i rękojmi nie podlegają produkty reklamowane z powodu uszkodzeń mechanicznych. Dlatego w chwili odbioru towaru należy sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera oraz zastosować się do poniższych zaleceń.
  6. Krok 1: Należy zwrócić szczególną uwagę na stan opakowania, taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (np. rozerwanie opakowania, większe wgniecenie, zalanie itp), należy odmówić odebrania przesyłki i sporządzić wraz z kurierem protokół reklamacji z podaniem przyczyny odmowy.

   Krok 2: W przypadku produktów wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne w transporcie (Promienniki podczerwieni, Elektronika, Sprzęt AGD, itp.) należy bardzo dokładnie ocenić stan opakowania a przypadku stwierdzenia jego naruszenia, należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera lub odmówić odbioru towaru i spisać protokół.

   Krok 3: W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub braków ilościowych, należy sporządzić z kurierem protokół, który będzie stanowić podstawę uznania późniejszej reklamacji. W przypadku stwierdzenia uszkodzniea po odbiorze towaru, należy niezwłocznie wezwać/powiadomić kuriera w celu spisania/ustalenia najszybszego możliwego terminu sporządzenia protokołu uszkodzenia.

  7. W przypadku braku widocznych uszkodzeń opakowania, ale stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych wynikających z przyczyn dostawcy lub wynikłych podczas transportu towaru należy zgłosić reklamację (patrz pkt 9.2) niezwłocznie, maksymalnie do 7 dni od otrzymania towaru. Po tym terminie nie będą uwzględniane reklamacje spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi
  8. Różnice w wyglądzie produktów wynikające ze sposobu prezentacji w Sklepie: kolorów, odcieni, ujęcia lub proporcji produktów i/lub różnych właściwości technicznych urządzeń (tablet, smartfon, komputer), ustawień lub rodzaju oprogramowania, nie mogą być przyczyną reklamacji zakupionego towaru.
 10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
  2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłasza mailowo pod adres sklep@enerzon.pl
  3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
  1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Polecane

pixel