Regulamin sklepu internetowego sklep.enerzon.pl


Sklep internetowy, działający pod adresem sklep.enerzon.pl prowadzony jest przez firmę ENERZON Sp. z o.o. z siedzibą w Chotomowie przy ul. Pogodnej 16, 05-123, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000502589, NIP 118-209-74-47, REGON 147146534

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem witryny internetowej „sklep.enerzon.pl” (zwanej dalej „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”)

§1 Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów za pośrednictwem Sklepu (zwaną dalej: „Nabywcą”) może być osoba fizyczna wyłącznie pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest – ENERZON Sp. z o.o. (zwaną dalej: „Sprzedawcą”)

§2 Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotami transakcji są produkty prezentowane w Sklepie w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów prezentowanych w Sklepie wyrażone są w PLN w dwóch wartościach brutto (z podatkiem VAT) oraz netto (bez podatku).
 3. Ceny brutto nie obejmują kosztów transportu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych w Sklepie oraz zmiany cen produktów niedostępnych oraz odwołania akcji promocyjnych, bez uprzedniego powiadomienia.
 5. Zmiany cen nie dotyczą produktów dostępnych i po otrzymaniu powiadomienia o potwierdzeniu rozpoczęciu realizacji zamówienia przez Sklep za pomocą poczty elektronicznej.

§3 Składanie zamówień

 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 2. Składanie zamówień w Sklepie internetowym  przez osoby o których mowa w § 1 ust 1 Regulaminu, odbywa się za pośrednictwem koszyka zakupów.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 4. Nabywca składając zamówienie, składa ofertę kupna wybranych produktów i usług, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w Sklepie w momencie składania zamówienia.

§ 4 Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych i dokładnych danych personalnych Nabywcy (imię, nazwisko oraz adres dostawy) wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail, umożliwiających pracownikom Sklepu weryfikację poprawności i rzetelności złożonego zamówienia.
 2. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, które zostało złożone niepoprawnie.
 3. Każde zamówienie składane za pośrednictwem Sklepu internetowego musi zostać potwierdzone w formie e-mail z informacją o rozpoczęciu realizacji zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu z Nabywcą na wskazany e-mail lub telefon w tym samym dniu lub następnym dniu roboczym od dnia złożenia zamówienia, celem potwierdzenia statusu zamówienia tj. dostępności produktu, aktualnej ceny i terminu dostawy (w przypadku braku zamówionego towaru na stanie magazynowym).
 5. Dopiero z chwilą finalnego potwierdzenia poprawnie złożonego zamówienia w formie e-mail, dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą umowy sprzedaży produktu.

§ 5 Formy płatności

 1. Płatność za realizację zamówienia może odbywać się następującymi metodami:

a) przelewem bankowym
b) e-przelewem online za pomocą systemu szybkich płatności Przelewy24, DotPay.
c) przy odbiorze towaru gotówką lub kartą (o ile kurier ma możliwość przyjęcia płatności za pomocą terminala i zamówienie dotyczy wyłącznie wysyłki krajowej).

§ 6 Faktury, rachunki

 1. Do każdego zakupionego produktu wystawiany jest paragon lub faktura VAT
 2. Dokument potwierdzający transakcję wysłany zostanie wraz z przesyłką lub w formie elektronicznej na wskazany przez Nabywcę adres e-mail.
 3. W przypadku braku dołączonej faktury lub paragonu należy zgłosić niezwłocznie do Sklepu ten fakt drogą e-mailową lub poprzez formularz kontaktowy.
 4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem ENERZON Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

§ 7 Dostawa produktu

  1. Dostawy produktów zamawianych poprzez Sklep, realizowane są na terytorium EU.
  2. W przypadku zamówienia, które ma zostać zrealizowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, należy uzgodnić indywidualne warunki dostawy, przed potwierdzeniem zakupu. Termin realizacji zamówienia na terenie Polski wynosi od 1 do 2 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia z wysyłką zagraniczną i/lub na artykuły aktualnie niedostępne w Sklepie i dostępne na zamówienie. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do 30 dni roboczych). W takiej sytuacji Nabywca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, celem ustalenia dalszego toku postępowania. 
  3. Sprzedawca dostarcza zamówione produkty wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgodnie z wyborem Nabywcy lub Sprzedawcy (w takiej samej cenie i w nie dłuższym czasie dostawy).
  4. Towar zostaje wysłany tego samego lub następnego dnia roboczego od wpłynięcia należności na konto Sprzedawcy w przypadku wyboru płatności e-przelewem lub przelewem tradycyjnym.
  5. Koszt dostawy określany jest w momencie składnia zamowienia i widoczny jest w koszyku zakupowym sklepu przed potwierdzeniem przez Nabywcę zamówienia. Warunki transportu mogą zostać również ustalone indywidualnie - dotyczy to zamówień niestandardowych i zagranicznych.
  6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi zostać potwierdzony pisemnym pokwitowaniem przez Nabywcę lub osobą upoważnioną do tego celu. Z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru.
  7. Nabywca ma prawo i obowiązek sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera i zastosować się do zaleceń określonych w § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu (Reklamacje).


§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Nabywca, który jest konsumentem może odstąpić od Umowy z tytułu zawarcia umowy na odległość bez podania przyczyny (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta), składając w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia towaru pisemne oświadczenie o odstąpieniu.
 2. Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, nie powinien używany ponad standardowe sprawdzenie jego funkcjonalności ani uszkodzony, w przeciwnym wypadku Nabywca może zostać obciążony kosztami zmniejszenia wartości towaru lub jego uszkodzenia.
 4. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, nie później niż w terminie 14 dni na adres: Enerzon Sp. z o.o. ul. Pogodna 16, 05-123 Chotomów.
 5. Przed odesłaniem towaru Konsument poinformuje o tym Sklep drogą e-mailową lub telefonicznie.
 6. Odsyłany towar powinien być kompletny, w niezniszczonym odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu, przesłany opłaconą przesyłką.
 7. Koszty odesłania towaru oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu ponosi Konsument.  Przesyłki za pobraniem nie będą przyjęte.
 8. Pieniądze za odesłany towar są zwracane przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe w terminie 7 dni roboczych od doręczenia Sprzedawcy towaru. Koszt dostawy zwracanego towaru ponosi Nabywca.

 § 9 Gwarancje

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem.
 2. Produkty posiadają gwarancję producenta lub Sprzedawcy.
 3. Okres gwarancji dla Nabywców będących Konsumentami wynosi nie mniej niż 24 miesiące (o ile produkt używany był zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi i był wykorzytywany wyłączonie zgodnie z przeznaczeniem i do celów niekomercyjnych).
 4. Informacje na temat warunków gwarancji i okresu gwarancyjnego zamieszczone są w opisie produktu lub w dolączonej do produktu instrukcji / karcie gwarancyjnej.

§ 10 Reklamacje

 1. Gwarancji i rękojmi nie podlegają produkty reklamowane z powodu uszkodzeń mechanicznych. Dlatego w chwili odbioru towaru należy sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera oraz zastosować się do poniższych zaleceń.

Krok 1: Należy zwrócić szczególną uwagę na stan opakowania, taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (np. rozerwanie opakowania, większe wgniecenie, zalanie itp), należy odmówić odebrania przesyłki i sporządzić wraz z kurierem protokół reklamacji z podaniem przyczyny odmowy.

Krok 2: W przypadku produktów wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne w transporcie (Promienniki podczerwieni, Elektronika, Sprzęt AGD, itp.) należy bardzo dokładnie ocenić stan opakowania a przypadku stwierdzenia jego naruszenia, należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera lub odmówić odbioru towaru i spisać protokół.

Krok 3: W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub braków ilościowych, należy sporządzić z kurierem protokół, który będzie stanowić podstawę uznania późniejszej reklamacji. W przypadku stwierdzenia uszkodzniea po odbiorze towaru, należy niezwłocznie (w terminie nie później niż do 7 dni) wezwać/powiadomić przewoźnika w celu spisania/ustalenia najszybszego możliwego terminu sporządzenia protokołu uszkodzenia.

2.   Różnice w wyglądzie produktów wynikające ze sposobu prezentacji w Sklepie: kolorów, odcieni, ujęcia lub proporcji produktów i/lub różnych właściwości technicznych urządzeń (tablet, smartfon, komputer), ustawień lub rodzaju oprogramowania, nie mogą być przyczyną reklamacji zakupionego towaru.

 § 11 Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Nabywca świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. 
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji i obsługi danego zamówienia.
 3. Za zgodą Nabywcy, dane mogą być użyte do przesyłania newslettera, informacji o produktach i usługach w Sklepie, zgodnie z Polityką prywatności.
 4. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.


§12 Informacja handlowa

 1. Nabywca wypełniając formularz rejestracyjny jednocześnie zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż wyraża/nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych wysyłanych przez Sklep Internetowy, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 2. Nabywcy przysługuje prawo cofnięcia w każdym czasie zgody na przesyłanie informacji handlowych.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Do Umowy sprzedaży produktów w Sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu internetowego.