Regulamin sklepu internetowego sklep.enerzon.pl


Sklep internetowy, działający pod adresem sklep.enerzon.pl prowadzony jest przez firmę ENERZON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bajana 21/3, 01-904, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000502589, NIP 118-209-74-47, REGON 147146534

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem witryny internetowej „sklep.enerzon.pl” (zwanej dalej „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”)

§1 Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów za pośrednictwem Sklepu (zwaną dalej: „Nabywcą”) może być osoba fizyczna wyłącznie pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest – ENERZON Sp. z o.o. (zwaną dalej: „Sprzedawcą”)

§2 Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotami transakcji są produkty prezentowane w Sklepie w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów prezentowanych w Sklepie wyrażone są w PLN w dwóch wartościach brutto (z podatkiem VAT) oraz netto (bez podatku).
 3. Ceny brutto nie obejmują kosztów transportu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych w Sklepie oraz zmiany cen produktów niedostępnych oraz odwołania akcji promocyjnych, bez uprzedniego powiadomienia.
 5. Zmiany cen nie dotyczą zamówień na produkty dostępne w Sklepie w chwili składania zamówienia i po otrzymaniu powiadomienia o potwierdzeniu rozpoczęciu realizacji zamówienia przez Sklep za pomocą poczty elektronicznej.

§3 Składanie zamówień

 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 2. Składanie zamówień w Sklepie internetowym  przez osoby o których mowa w § 1 ust 1 Regulaminu, odbywa się za pośrednictwem koszyka zakupów.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 4. Nabywca składając zamówienie, składa ofertę kupna wybranych produktów i usług, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w Sklepie w momencie składania zamówienia.

§ 4 Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych i dokładnych danych personalnych Nabywcy (imię, nazwisko oraz adres dostawy) wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail, umożliwiających pracownikom Sklepu weryfikację poprawności i rzetelności złożonego zamówienia.
 2. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, które zostało złożone niepoprawnie.
 3. Każde zamówienie składane za pośrednictwem Sklepu internetowego musi zostać potwierdzone w formie e-mail z informacją o rozpoczęciu realizacji zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu z Nabywcą na wskazany e-mail lub telefon w tym samym dniu lub następnym dniu roboczym od dnia złożenia zamówienia, celem potwierdzenia statusu zamówienia tj. dostępności produktu, aktualnej ceny i terminu dostawy (w przypadku braku zamówionego towaru na stanie magazynowym).
 5. Dopiero z chwilą finalnego potwierdzenia poprawnie złożonego zamówienia w formie e-mail, dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą umowy sprzedaży produktu.

§ 5 Formy płatności

 1. Płatność za realizację zamówienia może odbywać się następującymi metodami:

a) przelewem bankowym przed dostawą towaru
b) e-przelewem online za pomocą systemu szybkich płatności Przelewy24, DotPay.
c) gotówką przy odbiorze towaru lub opcjonalnie kartą (o ile kurier ma możliwość przyjęcia płatności za pomocą terminala).

§ 6 Faktury, rachunki

 1. Do każdego zakupionego produktu wystawiany jest paragon lub faktura VAT
 2. Dokument potwierdzający transakcję wysłany zostanie wraz z przesyłką lub w formie elektronicznej na wskazany adres na indywidualne życzenie Nabywcy.
 3. W przypadku braku dołączonej faktury lub paragonu należy zgłosić niezwłocznie do Sklepu ten fakt drogą e-mailową lub poprzez formularz kontaktowy.
 4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem ENERZON Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

§ 7 Dostawa produktu

  1. Dostawy produktów zamawianych poprzez Sklep, realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. W przypadku zamówienia, które ma zostać zrealizowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, należy uzgodnić indywidualne warunki dostawy, przed potwierdzeniem zakupu. Postanowienia Regulaminu nie maja zastosowania do zakupów, przy których dostawa realizowana będzie na podstawie indywidualnie ustalanego zamówienia.
  3. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 2 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne w Sklepie i dostępne na zamówienie. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do 30 dni roboczych). W takiej sytuacji Nabywca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, celem ustalenia dalszego toku postępowania. Termin realizacji spersonalizowanych zamówień wynosi co do zasady 30 dni roboczych. W przypadku możliwości szybszej dostawy Nabywca zostanie poinformowany o tym niezwłocznie.
  4. Sprzedawca dostarcza zamówione produkty wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgodnie z wyborem Nabywcy lub Sprzedawcy (w takiej samej cenie i w nie dłuższym czasie dostawy).
  5. Towar zostaje wysłany tego samego lub następnego dnia roboczego od wpłynięcia należności na konto Sprzedawcy w przypadku wyboru płatności e-przelewem lub przelewem tradycyjnym.
  6. Koszt dostawy określany jest w momencie składnia zamowienia i widoczny jest w koszyku zakupowym sklepu przed potwierdzeniem przez Nabywcę zamówienia. Warunki transportu mogą zostać równiez ustalone indywidualnie.
  7. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi zostać potwierdzony pisemnym pokwitowaniem przez Nabywcę lub osobą upoważnioną do tego celu. Z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
  8. Nabywca ma prawo i obowiązek sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera przed potwierdzeniem odbioru oraz zastosować się do zaleceń określonych w § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu (Reklamacje).


§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Nabywca, który jest konsumentem może odstąpić od Umowy z tytułu rękojmi (tj. zrezygnować z towaru kupionego w  Sklepie internetowym Sprzedawcy) bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni pisemne oświadczenie od odstąpieniu od Umowy.
 2.  Termin czternastodniowy liczy się od dnia wydania towaru.
 3.  Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 4.  Konsument może odstąpić od umowy wyłącznie w przypadku, gdy przedmiot transakcji jest w stanie niezmienionym, nie  był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony.
 5.  Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, nie później niż w terminie 14 dni.
 6.  Przed odesłaniem towaru Konsument poinformuje o tym Sklep drogą e-mailową lub telefonicznie.
 7.  Odsyłany towar powinien być kompletny, w niezniszczonym opakowaniu, przesłany opłaconą przesyłką.
 8.  Koszty odesłania towaru oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu odsyłanego towaru ponosi  Konsument. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjęte.
 9.  Pieniądze za odesłany towar są zwracane przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe w terminie 7 dni roboczych od doręczenia Sprzedawcy towaru. Koszt dostawy towaru nie podlega zwrotowi.

 § 9 Gwarancje

 1.  Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem.
 2.  Produkty posiadają gwarancję producenta lub Sprzedawcy.
 3.  Okres gwarancji dla Nabywców będących Konsumentami wynosi nie mniej niż 24 miesiące.
 4.  Informacje na temat okresu gwarancyjnego zamieszczone są w opisie produktu lub w dolączonej do produktu instrukcji / karcie gwarancyjnej.

§ 10 Reklamacje

 1. Gwarancji i rękojmi nie podlegają produkty reklamowane z powodu uszkodzeń mechanicznych. Dlatego w chwili odbioru towaru Nabywca ma prawo i obowiązek dokładnie sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera przed potwierdzeniem odbioru oraz zastosować się do poniższych zaleceń.

Krok 1: Należy zwrócić szczególną uwagę na stan opakowania, taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (np. rozerwanie opakowania, większe wgniecenie, zalanie itp), należy odmówić odebrania przesyłki i sporządzić wraz z kurierem protokół reklamacji z podaniem przyczyny odmowy.

Krok 2: W przypadku produktów wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne w transporcie (Promienniki podczerwieni, Elektronika, Sprzęt AGD, itp.) należy bardzo dokładnie ocenić stan opakowania a przypadku stwierdzenia jego naruszenia, należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera lub odmówić odbioru towaru i spisać protokół.

Krok 3: W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub braków ilościowych, należy sporządzić z kurierem protokół, który będzie stanowić podstawę uznania późniejszej reklamacji. W przypadku stwierdzenia uszkodzniea po odbiorze towaru, należy niezwłocznie wezwać/powiadomić kuriera w celu spisania/ustalenia najszybszego możliwego terminu sporządzenia protokołu uszkodzenia.

2.   Różnice w wyglądzie produktów wynikające ze sposobu prezentacji w Sklepie: kolorów, odcieni, ujęcia lub proporcji produktów i/lub różnych właściwości technicznych urządzeń (tablet, smartfon, komputer), ustawień lub rodzaju oprogramowania, nie mogą być przyczyną reklamacji zakupionego towaru.

 § 11 Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Nabywca świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. 
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji i obsługi danego zamówienia.
 3. Za zgodą Nabywcy, dane mogą być użyte do przesyłania newslettera, informacji o produktach i usługach w Sklepie, zgodnie z Polityką prywatności.
 4. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.


§12 Informacja handlowa

 1. Nabywca wypełniając formularz rejestracyjny jednocześnie zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż wyraża/nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych wysyłanych przez Sklep Internetowy, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 2. Nabywcy przysługuje prawo cofnięcia w każdym czasie zgody na przesyłanie informacji handlowych.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Do Umowy sprzedaży produktów w Sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu internetowego.